Wählen Sie bitte eine Produktgruppe aus
Titel Art des Inhalts Gültigkeitsbeginn Download
A300P, A300M, A500P, A500M, A600P, A600M Datenblatt 2021-06
de
A616S, A616S Plus, A616S InCare, A616S TCI Datenblatt 2021-03
de
A717V, A718V, A717V Plus, A718V Plus Datenblatt 2021-03
de
CODAN AeroGuard® Broschüre 2023-02
de
CODAN Blood management Broschüre 2023-02
de
CODAN Check Valves Broschüre 2023-02
de
CODAN CYTO® Cyto-Ad Z® & Connect Z® - Protocol Broschüre 2023.02
de
CODAN CYTO® Cyto-Ad-Wing Z® & Connect Z® - Protocol Broschüre 2023-02
de
CODAN CYTO® Wing-Valve - Image Broschüre 2023-02
de
CODAN Drip SWAN® Broschüre 2023-02
de
CODAN Electrical Accessory 2023 Katalog 2023-02
en
CODAN Guard® Beipackzettel 2017-11
en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
CODAN Guard® Special AirStop filter membrane Gebrauchsanweisung 2023-01
en,de,cs,da,es,fr,it,nl,no,pl,pt,sv
CODAN I.V.STAR® Filter Broschüre 2023-02
de
CODAN Infusion management Flyer 2023-02
de
CODAN Infusion technology systems Broschüre 2023-02
de
CODAN MicroSpikes Flyer 2023-02
de
CODAN MicroSpikes - Protocol Vaccine Broschüre 2023-02
en
CODAN Mix-Ad Set Broschüre 2023-02
de
CODAN Packaging Broschüre 2023-02
en
CODAN Single use syringes Broschüre 2023-02
en
CODAN Spikes Broschüre 2023-02
de
CODAN System DPT-6000 Broschüre 2023-02
de
CODAN Xtrans® Broschüre 2023-02
de
General user information Allgemeine Informationen 2020-10
en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
General user information Allgemeine Informationen 2020-10
en,cs,pl
General user information Allgemeine Informationen 2021-03
en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
General user information Allgemeine Informationen 2022-04
en,de,cs,da,es,fr,it,nl,no,pl,pt,sv
General user information Allgemeine Informationen 2023-01
en,de,cs,da,es,fr,it,nl,no,pl,pt,sv
I.V.STAR® F Beipackzettel 2020-02
en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
I.V.STAR®/I.V.STAR®PLUS Beipackzettel 2020-07
en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IAP – DPT-6000 (DPT-6100/300) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9300) – 20.1026.00 (2020-02) Gebrauchsanweisung 2020-07 (LOT: ≥ 968836)
en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl
IAP – DPT-6000 (DPT-6100/300) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9300) – 20.1026.01 (2021-03) Gebrauchsanweisung 2021-05 (LOT: ≥ 973575)
en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl
IAP – DPT-6000 (DPT-6100/300) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9300) – 20.1026.02 (2021-10) Gebrauchsanweisung 2022-04 (LOT: ≥ 977984)
en,de,fr,sv,pt,nl,da,it,no,es,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + NBSSXL (Needle-free Blood Sampling System 6 ml) – 20.1025.01 (2020-02) Gebrauchsanweisung 2020-09 (LOT: ≥ 970259)
en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + NBSSXL (Needle-free Blood Sampling System 6 ml) – 20.1025.02 (2021-03) Gebrauchsanweisung 2021-05 (LOT: ≥ 973575)
en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) – 20.1013.02 (2019-12) Gebrauchsanweisung 2020-02 (LOT: ≥ 967645)
en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) – 20.1013.03 (2021-03) Gebrauchsanweisung 2021-05 (LOT: ≥ 973575)
en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) – 20.1013.04 (2021-11) Gebrauchsanweisung 2022-04 (LOT: ≥ 977817)
en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) – 20.1018.02 (2019-12) Gebrauchsanweisung 2020-03 (LOT: ≥ 967714)
en,de,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) – 20.1018.03 (2021-03) Gebrauchsanweisung 2021-05 (LOT: ≥ 973575)
en,de,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) – 20.1018.04 (2021-11) Gebrauchsanweisung 2021-12 (LOT: ≥ 976505)
en,de,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + ABSS (Arterial Blood Sampling System) – 20.1016.02 (2019-12) Gebrauchsanweisung 2020-02 (LOT: ≥ 967645)
en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + ABSS (Arterial Blood Sampling System) – 20.1016.03 (2021-03) Gebrauchsanweisung 2021-05 (LOT: ≥ 973575)
en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + ABSS (Arterial Blood Sampling System) – 20.1016.04 (2021-11) Gebrauchsanweisung 2021-11 (LOT: ≥ 975921)
en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + ABSS (Arterial Blood Sampling System) – 20.1021.02 (2019-12) Gebrauchsanweisung 2020-03 (LOT: ≥ 967714)
en,de,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + ABSS (Arterial Blood Sampling System) – 20.1021.03 (2021-03) Gebrauchsanweisung 2021-05 (LOT: ≥ 973575)
en,de,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + ABSS (Arterial Blood Sampling System) – 20.1021.04 (2021-10) Gebrauchsanweisung 2022-04 (LOT: ≥ 977808)
en,de,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + ABSSXL (Arterial Blood Sampling System 6 ml) – 20.1022.01 (2020-02) Gebrauchsanweisung 2020-09 (LOT: ≥ 970259)
en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + ABSSXL (Arterial Blood Sampling System 6 ml) – 20.1022.02 (2021-03) Gebrauchsanweisung 2021-05 (LOT: ≥ 973575)
en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + ABSSXL (Arterial Blood Sampling System 6 ml) – 20.1022.03 (2021-10) Gebrauchsanweisung 2022-04 (LOT: ≥ 977849)
en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + ABSSXL (Arterial Blood Sampling System 6 ml) – 20.1024.01 (2020-02) Gebrauchsanweisung 2020-09 (LOT: ≥ 970259)
en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + ABSSXL (Arterial Blood Sampling System 6 ml) – 20.1024.02 (2021-03) Gebrauchsanweisung 2021-05 (LOT: ≥ 973575)
en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + ABSSXL (Arterial Blood Sampling System 6 ml) – 20.1024.03 (2021-10) Gebrauchsanweisung 2022-04 (LOT: ≥ 978174)
en,de,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + NBSS (Needle-free Blood Sampling System) – 20.1015.02 (2019-12) Gebrauchsanweisung 2020-02 (LOT: ≥ 967645)
en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + NBSS (Needle-free Blood Sampling System) – 20.1015.03 (2021-03) Gebrauchsanweisung 2021-05 (LOT: ≥ 973575)
en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + NBSS (Needle-free Blood Sampling System) – 20.1015.04 (2021-10) Gebrauchsanweisung 2022-03 (LOT: ≥ 977344)
en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + NBSS (Needle-free Blood Sampling System) – 20.1020.02 (2019-12) Gebrauchsanweisung 2020-03 (LOT: ≥ 967714)
en,de,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + NBSS (Needle-free Blood Sampling System) – 20.1020.03 (2021-03) Gebrauchsanweisung 2021-05 (LOT: ≥ 973575)
en,de,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + NBSS (Needle-free Blood Sampling System) – 20.1020.04 (2021-10) Gebrauchsanweisung 2022-02 (LOT: ≥ 976974)
en,de,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + NBSSXL (Needle-free Blood Sampling System 6 ml) – 20.1023.01 (2020-02) Gebrauchsanweisung 2020-09 (LOT: ≥ 970259)
en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + NBSSXL (Needle-free Blood Sampling System 6 ml) – 20.1023.02 (2021-03) Gebrauchsanweisung 2021-05 (LOT: ≥ 973575)
en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + NBSSXL (Needle-free Blood Sampling System 6 ml) – 20.1023.03 (2021-10) Gebrauchsanweisung 2022-04 (LOT: ≥ 977995)
en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + NBSSXL (Needle-free Blood Sampling System 6 ml) – 20.1025.03 (2021-10) Gebrauchsanweisung 2022-04 (LOT: ≥ 978174)
en,de,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + SWAN® Switch – 20.1014.02 (2019-12) Gebrauchsanweisung 2020-02 (LOT: ≥ 967645)
en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + SWAN® Switch – 20.1014.03 (2021-03) Gebrauchsanweisung 2021-05 (LOT: ≥ 973575)
en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + SWAN® Switch – 20.1014.04 (2021-11) Gebrauchsanweisung 2022-04 (LOT: ≥ 977824)
en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + SWAN® Switch – 20.1019.02 (2019-12) Gebrauchsanweisung 2020-03 (LOT: ≥ 967714)
en,de,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + SWAN® Switch – 20.1019.03 (2021-03) Gebrauchsanweisung 2021-05 (LOT: ≥ 973575)
en,de,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + SWAN® Switch – 20.1019.04 (2021-10) Gebrauchsanweisung 2022-04 (LOT: ≥ 978174)
en,de,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl
Infusion filter Gebrauchsanweisung 2023-01
en,de,cs,da,es,fr,it,nl,no,pl,pt,sv
Infusion set - suitable for use with compatible pumps as well as gravity feed Gebrauchsanweisung 2023-01
en,de,cs,da,es,fr,it,nl,no,pl,pt,sv
SWAN-LOCK®/SWAN-LOCK® RED Beipackzettel 2020-10
en,de,cs,da,es,fr,it,nl,no,pl,pt,sv
SWAN-LOCK®/SWAN-LOCK® RED Gebrauchsanweisung 2020-10
en,de,cs,da,es,fr,it,nl,no,pl,pt,sv
SWAN-LOCK®/SWAN-LOCK® RED Gebrauchsanweisung 2023-01
en,de,cs,da,es,fr,it,nl,no,pl,pt,sv
Transfer set with Inline Spike Adapter - suitable for use with compatible transfusion sets Gebrauchsanweisung 2021-08
en,de,cs,da,es,fr,it,nl,no,pl,pt,sv
Transfer set with Inline Spike Adapter - suitable for use with compatible transfusion sets Gebrauchsanweisung 2023-01
en,de,cs,da,es,fr,it,nl,no,pl,pt,sv
Transfusion set - for gravity application Gebrauchsanweisung 2021-04
en,de,cs,da,es,fr,it,nl,no,pl,pt,sv
Transfusion set - for gravity application Gebrauchsanweisung 2023-01
en,de,cs,da,es,fr,it,nl,no,pl,pt,sv
Transfusion set - suitable for use with compatible pumps as well as gravity feed Gebrauchsanweisung 2021-03
en,de,cs,da,es,fr,it,nl,no,pl,pt,sv
Transfusion set - suitable for use with compatible pumps as well as gravity feed Gebrauchsanweisung 2023-01
en,de,cs,da,es,fr,it,nl,no,pl,pt,sv
Transfusion set - suitable for use with compatible pumps in particular for neonatology/paediatrics applicable Gebrauchsanweisung 2021-04
en,de,cs,da,es,fr,it,nl,no,pl,pt,sv
Transfusion set - suitable for use with compatible pumps in particular for neonatology/paediatrics applicable Gebrauchsanweisung 2023-01
en,de,cs,da,es,fr,it,nl,no,pl,pt,sv
Transfusion set IVIP® 708/718 - with AFF clamp suitable for use with compatible pumps (CODAN A718V Plus, CODAN A718V, CODAN ARGUS 718 V, CODAN ARGUS 708 V) Gebrauchsanweisung 2023-01
en,de,cs,da,es,fr,it,nl,no,pl,pt,sv
Transfusion set IVIP® 708/718 - with AFF clamp suitable for use with compatible pumps (CODAN A718V, CODAN ARGUS 718 V, CODAN ARGUS 708 V) Gebrauchsanweisung 2021-04
en,de,cs,da,es,fr,it,nl,no,pl,pt,sv
UDU – DPT-6000 (DPT-6100/300) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9300) – 20.1027.00 (2020-02) Gebrauchsanweisung 2020-05 (LOT: ≥ 968836)
en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl
UDU – DPT-6000 (DPT-6100/300) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9300) – 20.1027.01 (2021-03) Gebrauchsanweisung 2021-05 (LOT: ≥ 973575)
en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl
UDU – DPT-6000 (DPT-6100/300) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9300) – 20.1027.02 (2021-10) Gebrauchsanweisung 2022-04 (LOT: ≥ 977894)
en,de,fr,sv,pt,nl,da,it,no,es,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl

Wählen Sie bitte eine Produktgruppe aus

Title Content type Validity start Download
A300P, A300M, A500P, A500M, A600P, A600M Datenblatt 2021-06 de
A300P, A300M, A500P, A500M, A600P, A600M Datenblatt 2021-06 en
A300P, A300M, A500P, A500M, A600P, A600M Datenblatt 2021-06 fr
A300P, A300M, A500P, A500M, A600P, A600M Datenblatt 2021-06 it
A616S, A616S Plus, A616S InCare, A616S TCI Datenblatt 2021-03 de
A616S, A616S Plus, A616S InCare, A616S TCI Datenblatt 2021-03 en
A616S, A616S Plus, A616S InCare, A616S TCI Datenblatt 2021-03 fr
A616S, A616S Plus, A616S InCare, A616S TCI Datenblatt 2021-03 it
A717V, A718V, A717V Plus, A718V Plus Datenblatt 2021-03 de
A717V, A718V, A717V Plus, A718V Plus Datenblatt 2021-03 en
A717V, A718V, A717V Plus, A718V Plus Datenblatt 2021-03 fr
A717V, A718V, A717V Plus, A718V Plus Datenblatt 2021-03 it
CODAN AeroGuard® Broschüre 2023-02 en
CODAN AeroGuard® Broschüre 2023-02 it
CODAN AeroGuard® Broschüre 2023-02 fr
CODAN AeroGuard® Broschüre 2023-02 de
CODAN Blood management Broschüre 2023-02 en
CODAN Blood management Broschüre 2023-02 fr
CODAN Blood management Broschüre 2023-02 de
CODAN Check Valves Broschüre 2023-02 en
CODAN Check Valves Broschüre 2023-02 de
CODAN Check Valves Broschüre 2023-02 fr
CODAN Check Valves Broschüre 2023-02 it
CODAN Chemoprotect® Broschüre 2023-02 en
CODAN Chemoprotect® Broschüre 2023-02 fr
CODAN Chemoprotect® Broschüre 2023-02 it
CODAN CYTO® Cyto-Ad Z® & Connect Z® - Protocol Broschüre 2023-02 en
CODAN CYTO® Cyto-Ad Z® & Connect Z® - Protocol Broschüre 2023.02 de
CODAN CYTO® Cyto-Ad Z® & Connect Z® - Protocol Broschüre 2023-02 fr
CODAN CYTO® Cyto-Ad Z® & Connect Z® - Protocol Broschüre 2023-02 it
CODAN CYTO® Cyto-Ad-Wing Z® & Connect Z® - Protocol Broschüre 2023-02 fr
CODAN CYTO® Cyto-Ad-Wing Z® & Connect Z® - Protocol Broschüre 2023-02 de
CODAN CYTO® Cyto-Ad-Wing Z® & Connect Z® - Protocol Broschüre 2023-02 en
CODAN CYTO® Cyto-Ad-Wing Z® & Connect Z® - Protocol Broschüre 2023-02 it
CODAN CYTO® Wing-Valve - Image Broschüre 2023-02 en
CODAN CYTO® Wing-Valve - Image Broschüre 2023-02 fr
CODAN CYTO® Wing-Valve - Image Broschüre 2023-02 de
CODAN CYTO® Wing-Valve - Image Broschüre 2023-02 it
CODAN Drip SWAN® Broschüre 2023-02 de
CODAN Drip SWAN® Broschüre 2023-02 fr
CODAN Drip SWAN® Broschüre 2023-02 it
CODAN Drip SWAN® Broschüre 2023-02 en
CODAN Electrical Accessory 2023 Katalog 2023-02 en
CODAN Guard® Beipackzettel 2017-11 en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
CODAN Guard® Special AirStop filter membrane Gebrauchsanweisung 2023-01 en,de,cs,da,es,fr,it,nl,no,pl,pt,sv
CODAN I.V.STAR® Filter Broschüre 2023-02 en
CODAN I.V.STAR® Filter Broschüre 2023-02 de
CODAN I.V.STAR® Filter Broschüre 2023-02 fr
CODAN Infusion management Flyer 2023-02 en
CODAN Infusion management Flyer 2023-02 it
CODAN Infusion management Flyer 2023-02 de
CODAN Infusion technology systems Broschüre 2023-02 en
CODAN Infusion technology systems Broschüre 2023-02 fr
CODAN Infusion technology systems Broschüre 2023-02 de
CODAN Infusion technology systems Broschüre 2023-02 it
CODAN MicroSpikes Flyer 2023-02 en
CODAN MicroSpikes Flyer 2023-02 fr
CODAN MicroSpikes Flyer 2023-02 de
CODAN MicroSpikes Flyer 2023-02 it
CODAN MicroSpikes - Protocol Vaccine Broschüre 2023-02 en
CODAN MicroSpikes - Protocol Vaccine Broschüre 2023-02 it
CODAN Mix-Ad Set Broschüre 2023-02 en
CODAN Mix-Ad Set Broschüre 2023-02 de
CODAN Packaging Broschüre 2023-02 en
CODAN Packaging Broschüre 2023-02 it
CODAN Single use syringes Broschüre 2023-02 en
CODAN Spikes Broschüre 2023-02 en
CODAN Spikes Broschüre 2023-02 de
CODAN Spikes Broschüre 2023-01 fr
CODAN Spikes Broschüre 2023-01 it
CODAN SWAN-LOCK® Broschüre 2023-02 en
CODAN SWAN-LOCK® Broschüre 2023-02 fr
CODAN SWAN-LOCK® Broschüre 2023-02 it
CODAN System DPT-6000 Broschüre 2023-02 en
CODAN System DPT-6000 Broschüre 2023-02 fr
CODAN System DPT-6000 Broschüre 2023-02 de
CODAN System DPT-6000 Broschüre 2023-02 it
CODAN Xtrans® Broschüre 2023-02 en
CODAN Xtrans® Broschüre 2023-02 fr
CODAN Xtrans® Broschüre 2023-02 de
CODAN Xtrans® Broschüre 2023-02 it
General user information Allgemeine Informationen 2020-10 en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
General user information Allgemeine Informationen 2020-10 en,cs,pl
General user information Allgemeine Informationen 2021-03 en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
General user information Allgemeine Informationen 2022-04 en,de,cs,da,es,fr,it,nl,no,pl,pt,sv
General user information Allgemeine Informationen 2023-01 en,de,cs,da,es,fr,it,nl,no,pl,pt,sv
I.V.STAR® F Beipackzettel 2020-02 en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
I.V.STAR®/I.V.STAR®PLUS Beipackzettel 2020-07 en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IAP – DPT-6000 (DPT-6100/300) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9300) – 20.1026.00 (2020-02) Gebrauchsanweisung 2020-07 (LOT: ≥ 968836) en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl
IAP – DPT-6000 (DPT-6100/300) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9300) – 20.1026.01 (2021-03) Gebrauchsanweisung 2021-05 (LOT: ≥ 973575) en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl
IAP – DPT-6000 (DPT-6100/300) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9300) – 20.1026.02 (2021-10) Gebrauchsanweisung 2022-04 (LOT: ≥ 977984) en,de,fr,sv,pt,nl,da,it,no,es,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + NBSSXL (Needle-free Blood Sampling System 6 ml) – 20.1025.01 (2020-02) Gebrauchsanweisung 2020-09 (LOT: ≥ 970259) en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + NBSSXL (Needle-free Blood Sampling System 6 ml) – 20.1025.02 (2021-03) Gebrauchsanweisung 2021-05 (LOT: ≥ 973575) en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) – 20.1013.02 (2019-12) Gebrauchsanweisung 2020-02 (LOT: ≥ 967645) en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) – 20.1013.03 (2021-03) Gebrauchsanweisung 2021-05 (LOT: ≥ 973575) en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) – 20.1013.04 (2021-11) Gebrauchsanweisung 2022-04 (LOT: ≥ 977817) en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) – 20.1018.02 (2019-12) Gebrauchsanweisung 2020-03 (LOT: ≥ 967714) en,de,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) – 20.1018.03 (2021-03) Gebrauchsanweisung 2021-05 (LOT: ≥ 973575) en,de,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) – 20.1018.04 (2021-11) Gebrauchsanweisung 2021-12 (LOT: ≥ 976505) en,de,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + ABSS (Arterial Blood Sampling System) – 20.1016.02 (2019-12) Gebrauchsanweisung 2020-02 (LOT: ≥ 967645) en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + ABSS (Arterial Blood Sampling System) – 20.1016.03 (2021-03) Gebrauchsanweisung 2021-05 (LOT: ≥ 973575) en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + ABSS (Arterial Blood Sampling System) – 20.1016.04 (2021-11) Gebrauchsanweisung 2021-11 (LOT: ≥ 975921) en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + ABSS (Arterial Blood Sampling System) – 20.1021.02 (2019-12) Gebrauchsanweisung 2020-03 (LOT: ≥ 967714) en,de,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + ABSS (Arterial Blood Sampling System) – 20.1021.03 (2021-03) Gebrauchsanweisung 2021-05 (LOT: ≥ 973575) en,de,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + ABSS (Arterial Blood Sampling System) – 20.1021.04 (2021-10) Gebrauchsanweisung 2022-04 (LOT: ≥ 977808) en,de,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + ABSSXL (Arterial Blood Sampling System 6 ml) – 20.1022.01 (2020-02) Gebrauchsanweisung 2020-09 (LOT: ≥ 970259) en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + ABSSXL (Arterial Blood Sampling System 6 ml) – 20.1022.02 (2021-03) Gebrauchsanweisung 2021-05 (LOT: ≥ 973575) en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + ABSSXL (Arterial Blood Sampling System 6 ml) – 20.1022.03 (2021-10) Gebrauchsanweisung 2022-04 (LOT: ≥ 977849) en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + ABSSXL (Arterial Blood Sampling System 6 ml) – 20.1024.01 (2020-02) Gebrauchsanweisung 2020-09 (LOT: ≥ 970259) en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + ABSSXL (Arterial Blood Sampling System 6 ml) – 20.1024.02 (2021-03) Gebrauchsanweisung 2021-05 (LOT: ≥ 973575) en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + ABSSXL (Arterial Blood Sampling System 6 ml) – 20.1024.03 (2021-10) Gebrauchsanweisung 2022-04 (LOT: ≥ 978174) en,de,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + NBSS (Needle-free Blood Sampling System) – 20.1015.02 (2019-12) Gebrauchsanweisung 2020-02 (LOT: ≥ 967645) en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + NBSS (Needle-free Blood Sampling System) – 20.1015.03 (2021-03) Gebrauchsanweisung 2021-05 (LOT: ≥ 973575) en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + NBSS (Needle-free Blood Sampling System) – 20.1015.04 (2021-10) Gebrauchsanweisung 2022-03 (LOT: ≥ 977344) en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + NBSS (Needle-free Blood Sampling System) – 20.1020.02 (2019-12) Gebrauchsanweisung 2020-03 (LOT: ≥ 967714) en,de,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + NBSS (Needle-free Blood Sampling System) – 20.1020.03 (2021-03) Gebrauchsanweisung 2021-05 (LOT: ≥ 973575) en,de,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + NBSS (Needle-free Blood Sampling System) – 20.1020.04 (2021-10) Gebrauchsanweisung 2022-02 (LOT: ≥ 976974) en,de,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + NBSSXL (Needle-free Blood Sampling System 6 ml) – 20.1023.01 (2020-02) Gebrauchsanweisung 2020-09 (LOT: ≥ 970259) en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + NBSSXL (Needle-free Blood Sampling System 6 ml) – 20.1023.02 (2021-03) Gebrauchsanweisung 2021-05 (LOT: ≥ 973575) en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + NBSSXL (Needle-free Blood Sampling System 6 ml) – 20.1023.03 (2021-10) Gebrauchsanweisung 2022-04 (LOT: ≥ 977995) en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + NBSSXL (Needle-free Blood Sampling System 6 ml) – 20.1025.03 (2021-10) Gebrauchsanweisung 2022-04 (LOT: ≥ 978174) en,de,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + SWAN® Switch – 20.1014.02 (2019-12) Gebrauchsanweisung 2020-02 (LOT: ≥ 967645) en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + SWAN® Switch – 20.1014.03 (2021-03) Gebrauchsanweisung 2021-05 (LOT: ≥ 973575) en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + SWAN® Switch – 20.1014.04 (2021-11) Gebrauchsanweisung 2022-04 (LOT: ≥ 977824) en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + SWAN® Switch – 20.1019.02 (2019-12) Gebrauchsanweisung 2020-03 (LOT: ≥ 967714) en,de,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + SWAN® Switch – 20.1019.03 (2021-03) Gebrauchsanweisung 2021-05 (LOT: ≥ 973575) en,de,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl
IBPM – DPT-6000 (DPT-6003/9) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9003/9) + SWAN® Switch – 20.1019.04 (2021-10) Gebrauchsanweisung 2022-04 (LOT: ≥ 978174) en,de,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl
Infusion filter Gebrauchsanweisung 2023-01 en,de,cs,da,es,fr,it,nl,no,pl,pt,sv
Infusion set - suitable for use with compatible pumps as well as gravity feed Gebrauchsanweisung 2023-01 en,de,cs,da,es,fr,it,nl,no,pl,pt,sv
SWAN-LOCK®/SWAN-LOCK® RED Beipackzettel 2020-10 en,de,cs,da,es,fr,it,nl,no,pl,pt,sv
SWAN-LOCK®/SWAN-LOCK® RED Gebrauchsanweisung 2020-10 en,de,cs,da,es,fr,it,nl,no,pl,pt,sv
SWAN-LOCK®/SWAN-LOCK® RED Gebrauchsanweisung 2023-01 en,de,cs,da,es,fr,it,nl,no,pl,pt,sv
Transfer set with Inline Spike Adapter - suitable for use with compatible transfusion sets Gebrauchsanweisung 2021-08 en,de,cs,da,es,fr,it,nl,no,pl,pt,sv
Transfer set with Inline Spike Adapter - suitable for use with compatible transfusion sets Gebrauchsanweisung 2023-01 en,de,cs,da,es,fr,it,nl,no,pl,pt,sv
Transfusion set - for gravity application Gebrauchsanweisung 2021-04 en,de,cs,da,es,fr,it,nl,no,pl,pt,sv
Transfusion set - for gravity application Gebrauchsanweisung 2023-01 en,de,cs,da,es,fr,it,nl,no,pl,pt,sv
Transfusion set - suitable for use with compatible pumps as well as gravity feed Gebrauchsanweisung 2021-03 en,de,cs,da,es,fr,it,nl,no,pl,pt,sv
Transfusion set - suitable for use with compatible pumps as well as gravity feed Gebrauchsanweisung 2023-01 en,de,cs,da,es,fr,it,nl,no,pl,pt,sv
Transfusion set - suitable for use with compatible pumps in particular for neonatology/paediatrics applicable Gebrauchsanweisung 2021-04 en,de,cs,da,es,fr,it,nl,no,pl,pt,sv
Transfusion set - suitable for use with compatible pumps in particular for neonatology/paediatrics applicable Gebrauchsanweisung 2023-01 en,de,cs,da,es,fr,it,nl,no,pl,pt,sv
Transfusion set IVIP® 708/718 - with AFF clamp suitable for use with compatible pumps (CODAN A718V Plus, CODAN A718V, CODAN ARGUS 718 V, CODAN ARGUS 708 V) Gebrauchsanweisung 2023-01 en,de,cs,da,es,fr,it,nl,no,pl,pt,sv
Transfusion set IVIP® 708/718 - with AFF clamp suitable for use with compatible pumps (CODAN A718V, CODAN ARGUS 718 V, CODAN ARGUS 708 V) Gebrauchsanweisung 2021-04 en,de,cs,da,es,fr,it,nl,no,pl,pt,sv
UDU – DPT-6000 (DPT-6100/300) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9300) – 20.1027.00 (2020-02) Gebrauchsanweisung 2020-05 (LOT: ≥ 968836) en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl
UDU – DPT-6000 (DPT-6100/300) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9300) – 20.1027.01 (2021-03) Gebrauchsanweisung 2021-05 (LOT: ≥ 973575) en,de,da,es,fr,it,nl,no,pt,sv,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl
UDU – DPT-6000 (DPT-6100/300) + DPT-9000/Xtrans® (DPT-9300) – 20.1027.02 (2021-10) Gebrauchsanweisung 2022-04 (LOT: ≥ 977894) en,de,fr,sv,pt,nl,da,it,no,es,bg,cs,hr,hu,lv,pl,ro,sl
Frühere Versionen sind auf Anfrage erhältlich

Wünschen Sie nähere Informationen?

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
*Pflichtfelder