CODAN Medical ApS producerer engangssprøjter af høj kvalitet og er et selskab i CODAN Companies. Der er i dag ca. 1500 medarbejdere på verdensplan, hvoraf de ca. 175 er beskæftiget i Rødbyhavn. CODAN Medical ApS har mange års erfaring med produktion af internationalt anerkendte medicinske engangsartikler og er certificeret i henhold til ISO 13485.

Lige nu søger vi en række

Operatører

til at indgå i vores produktion og lager. Du vil producere engangssprøjter af høj kvalitet og være med til at levere anerkendte medicinske produkter til hele verdenen.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:
 • Betjening og overvågning af procesanlæg
 • Følge faste regler, rammer og retningslinjer indenfor medicinsk produktionsfremstilling
 • Ved uregelmæssigheder rapportere fejl og mangler til reparatører eller rette vedkommende
 • Sikre god skiftoverlevering mellem dig og dine kollegaer
 • Deltagelse i procesoptimeringer
Vi forestiller os, at du:
 • Har god procesforståelse og er hurtig til at tilegne dig ny viden
 • Eventuelt har en uddannelse som industrioperatør eller lignende, eller
 • Erfaring fra produktionsarbejde – gerne fra tilsvarende industri
 • Læser og forstår dansk
 • Er grundig, kvalitetsbevidst og vant til at arbejde på skiftehold efter høje kvalitetsmål,
 • Er glad, positiv og god til at samarbejde med dine kollegaer.

Vi tilbyder et job, hvor du bidrager til at levere produkter af høj kvalitet, som er livsnødvendige for bl.a. hospitalsbranchen. En arbejdsplads, som vægter et godt arbejdsmiljø meget højt – og som kontinuerligt arbejder for, at alle trives og har det godt, når de går på arbejde. Du vil få en grundig sidemandsoplæring – uanset din erfaring og baggrund.

Dine arbejdstider vil være to-skift. Løn i henhold til overenskomst og kvalifikationer. Du vil desuden modtage resultatløn.

Kontakt og ansøgning:

Hvis du har spørgsmål til stillingen bedes du kontakte Produktionschef Bente Christiansen på 54 65 74 11.

Hvis du ønsker at søge stillingen skal du trykke på ”søg nu” knappen og mærk din ansøgning ”Operatør”. Der kan ikke søges ved at fremsende email. Der holdes løbende samtaler og stillingerne besættes hurtigst muligt.

Søg nu

_______________________________________________________________________________________________________________________

CODAN Medical ApS produces high-quality, single-use syringes and is part of CODAN Companies. There are currently around 1,500 employees worldwide, of whom around 160 are employed in Rødbyhavn. CODAN Medical ApS has many years of experience in the production of internationally recognised medical disposables and is certified in accordance with ISO 13485.

We’re currently looking for a number of

Operators

to join our production and warehousing teams. You will produce high-quality, single-use syringes and help to supply recognised medical products worldwide.

Your work tasks will include:
 • Operation and monitoring of processing equipment
 • Following established rules, frameworks and guidelines for medical production
 • Reporting faults and defects to repair staff if you discover irregularities or correcting them yourself
 • Ensuring good shift handover between you and your colleagues
 • Participating in process optimisations
We expect you to:
 • Have a good understanding of processes and be quick to acquire new knowledge
 • Possibly have training as an industrial operator or similar role or
 • Have experience of production work – preferably from a similar industry
 • Read and understand Danish
 • Be thorough, quality-conscious and accustomed to working shifts with high quality targets,
 • Be happy, positive and good at working as a team with your colleagues.

We can offer a job in which you play a role in supplying high-quality products that are vital to sectors such as the hospital industry. We are an employer that greatly values a good working environment – and that is continuously working towards achieving a high level of job satisfaction for all staff. You will receive thorough peer-to-peer training – regardless of your experience and background.

Your working hours will be alternated between two shifts. Salary according to collective agreement and qualifications.
You will also receive a performance-related pay element.

Contact and application:

If you have any questions about the position, please contact Production Manager Bente Christiansen on +45 54 65 74 11.

If you would like to apply for the position, click the “Search now” button and mark your application “Operator”.
Email applications will not be accepted. Interviews are held regularly and the positions will filled as soon as possible.

Search now

CODAN Medical ApS
Færgevej 4 · DK-4970 Rødby
Tel. +45 54 65 74 11
www.codancompanies.com